APAŠTALINIS DARBAS SKAISTYKLOS VĖLĖMS PAGELBĖTI (ADSVP)

Iš viešojo dieviškojo apreiškimo bei oficialaus Katalikų Bažnyčios mokymo mes žinome dvi tikėjimo tiesas, būtent, kad yra skaistykla ir kad gyvieji gali sutrumpinti kenčiančių vėlių kentėjimų trukmę.

Gerai suprasdama tą viso Jėzaus Kristaus mistinio kūno bendrumą, keliaujanti Bažnyčia nuo pat pirmųjų krikščionybės dienų su didele meile minėdavo mirusiuosius: „kadangi šventa ir dievota mintis, yra melstis už mirusiuosius, kad jie būtų išvaduoti iš nuodėmių„(2 Mak 12, 45-46). Bažnyčia taip pat rūpindavosi juos užtarti. „Mūsų malda už mirusius gali ne tik jiems padėti: mūsų užtarti, jie ir mus gali veiksmingai užtarti“ (KBK 958).

„Mes tikime visų krikščionių bendravimu – tų, kurie tebekeliauja šioje žemėje, kurie, užbaigę šį gyvenimą, dar skaistinasi, ir tų, kurie džiaugiasi dangaus laime; jie visi sudaro vieną Bažnyčią. Drauge tikime, kad šiame bendravime gailestingoji Dievo ir Jo šventųjų meilė yra visada pasirengusi išklausyti mūsų maldas“ (KBK 962).

Kas tai yra (ADSVP)?

Tai tokia struktūrinė forma. Ji atsirado pasauliečių prašymu prie Skaistyklos vėlėms gelbstinčių seserų Kongregacijos, kuri yra įkurta Lenkijoje 1889 m., Lietuvoje – nuo 1915 m. Vienuoliniai namai Vilniaus arkivyskupijoje: Vytenio g. 2/40-36 Vilnius. Jų charizma – skaistyklos vėlių gelbėjimas malda, vienuolinio gyvenimo aukojimu, apaštaliniu darbu.

Šis apaštalinis darbas atsirado kaip atsakas į gausius pasauliečių, suinteresuotų seserų charizma ir norinčių bendradarbiauti, prašymus. Kongregacija įžiūrėjusi šią situaciją, suprato kaip naujų laikų ženklą ir naują pašaukimą apaštalauti. Seserys priėmė sprendimą imtis šios formos, tai įvyko 1983 metais. Po dvejų metų (1985) priėmė pavadinimą APAŠTALINIS DARBAS SKAISTYKLOS VĖLĖMS PAGELBĖTI. Apaštalų Sostas patvirtino seserų sprendimą, o tai sudaro teisinį pagrindą šio darbo egzistavimui. Viskas atsispindi Kongregacijos Konstitucijose.

Kas gali tapti jos nariu? Kaip įsijungti į šią veiklą?

Nariu gali tapti kiekvienas praktikuojantis katalikas, kuris trokšta pagelbėti mirusioms vėlėms labai kenčiančioms skaistykloje, nepriklausomai nuo būklės ir amžiaus. Būti šio apaštališko darbo nariu – tai reiškia besąlygiškai ir su didžia meile pasiaukoti savo artimui, darant gerus darbus čia žemėje. Prie maldos jokios nesi priverstas, tik kasdieninio pasiaukojimo malda. Todėl prisidėdamas prie šio apaštalinio darbo būsi pats laimingas.

Asmenys, kurie trokšta įsijungti į šį darbą, išklausę informaciją, užpildo nario kortelę ir asmeniškai pasirašo, tada ji perduodama į Centrą (atiduoti per grupės vadovą, ten kur yra grupė).

Nario kortą galima gauti pas grupės vadovę Irena Sidorčiuk. Kiekvienas įsirašęs asmuo gauna „Atmintinę“ su kasdieninio pasiaukojimo malda:

1118Viešpatie Jėzau Kristau, pasaulio Atpirkėjau, susivienijęs su Tavo Kryžiaus auka, aukoju Tau per Nekaltosios Motinos rankas mano maldas ir darbus, džiaugsmus, rūpesčius ir kančias už mirštančius ir už visus skaistykloje kenčiančius. Maldauju Tavęs, pagelbėk jiems kuo greičiau įžengti į šlovę, kur Tu kartu su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Maldos grupė mūsų parapijoje gyvuoja jau nuo 2007 m. Šios grupės įkūrėja ir vadovė yra Irena Sidorčiuk.

Kaip susikūrė ir ką veikiame, kokiais būdais stengiamės padėti kenčiančioms skaistyklos vėlėms, kad būtų iš nuodėmių išvaduotos? Šią ir kitą informaciją galima gauti susisiekus su maldos grupės vadove. Pasiteiravimui tel. 869805945, e-mail: sirenas@one.lt.

Daugiau informacijos:

www.wspomozycielki

Prie Skaistyklos vėlėms gelbstinčių seserų Kongregacijos yra ir jaunimo grupė

www.katecheza.info/zycie/zycie0.html

Eiti prie įrankių juostos