Caritas

Caritas Litwy rozpoczął swoją działalność w roku 1989 od Katolickiego zrzeszenia kobiet „Caritas“ jako stowarzyszenie i ciągle się rozwija jako społeczna pastoracyjna część Kościoła Katolickiego.

Caritas Litwy – jest to zorganizowana działalność ludzi dobrej woli uzasadniona nauką i zasadami humanistycznymi Kościoła Katolickiego, za pomocą której dąży się do zmniejszenia nędzy, odseparowania społecznego oraz służenia w Duchu Chrystusa dla najbardziej pokrzywdzonych warstw społeczeństwa.

Podstawa działalności Caritasu pochodzi z sedna Chrześcijaństwa – miłosierdzia, które w Nowym Testamencie nazwane agapė albo Caritas. Jest to subtelne, przyjazne i szczodre dzielenie się sobą z innymi ludźmi.

Caritas udziela pomocy wszystkim potrzebującym niezależnie od wyznania, rasy, płci, wieku czy narodowości.

Caritas Parafii Landwarowskiej rozpoczął swoją działalność jesienią 1996 roku. Inicjatorem działalności charytatywnej był ówczesny proboszcz parafii ks. Mirosław Grabowski. Na święto Bożego Narodzenia odbyła się pierwsza impreza, która była zorganizowana dla najbardziej potrzebujących ludzi w parafii i dzieci z domu dziecka.

Przez dłuższy czas podstawową działalnością Caritas parafialnego było udzielanie pomocy charytatywnej dla najbiedniejszych rodzin, osób w parafii, których na drodze życiowej spotkały niepowodzenia i okazali się w trudnej sytuacji.

Z biegiem czasu pojawiły się możliwości rozszerzyć działalność. Caritas zaczęło organizować stałe dożywianie najbiedniejszych i socjalnie wspieranych ludzi parafii; przeróżnymi sposobami zajmować dzieci z rodzin zagrożonych społecznie, które większość wolnego czasu spędzają na ulicy (zajęcia po lekcjach i w dni wolne, wycieczki do kina i teatrów, wypoczynek w letnich obozach dla dzieci). Możliwości prowadzenia takiej działalności stworzyła współpraca z innymi organizacjami oraz wsparcie okazywane przez nie. Szczególnie cieszymy się i jesteśmy wdzięczni naszym parafianom, którzy przynoszą do Caritasu wszelkiego rodzaju datki: warzywa własnej uprawy, proponują chociaż nie nowe, lecz ludziom niezbędne przyrządy elektrotechniczne, meble i inne dobra, którymi chętnie się dzielą z potrzebującymi.

Działalność parafialnego Caritas:

– Żywienie osób socjalnie wspieranych, organizacja świąt religijnych dla ubogich;

– Wsparcie poprzez podział odzieży, obuwia, innych rzeczy potrzebującym mieszkańcom,

– Organizacja akcji społecznych:„Gerumas mus vienija“ (Dobro nas łączy), „Maisto bankas“(Bank żywności),

– Działalność centrum dziennego dla dzieci „Akimirka“ (kompleksowe doręczanie pomocy dzieciom mającym mniejsze możliwości i przeżywającym przeróżne trudności w rodzinach),

– Organizacja Adwentowych i Wielkopostnych popołudni dla ludzi starszych i samotnych,

– kompleksowe doręczanie pomocy osobom po wyjściu z zakładów karnych.

Sponsorzy:

Caritas Archidiecezji Wileńskiej

Litewskie Katolickie Wsparcie religijne („Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa“), USA

Fundusz dobroczynny „Bank żywności“(Labdaros paramos fondas „Maisto bankas“)

Samorząd rejonu trockiego

Spółka Akcyjna „Svarita“

Społeczność m. Landwarów

Pojedynczy ofiarodawcy

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają Caritas finansowo i materialnie, oddając część swoich rzeczy, żywności i czasu.

Zapraszamy również innych nie pozostać obojętnymi wobec potrzebujących w naszej parafii, wyciągnąć pomocną dłoń do bliźniego – do sąsiada, do dalszego mieszkańca miasteczka – bezpośrednio lub przez Caritas.

Wszystkim ludziom dobrej woli chcemy powiedzieć słowami Jana Pawła II: „Człowiek jest wielkim nie przez to, co posiasa, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi“

Kierowniczka Caritas parafialnego – Maria Niewierowska

Eiti prie įrankių juostos