Centrum dzienne dla dzieci przy parafii Landwarowskiej „AKIMIRKA“

– jest to część Caritas parafii landwarowskiej, działająca pod finansowym i metodycznym patronatem Caritas Archidiecezji Wileńskiej, udzielająca dzieciom z rodzin zagrożonych usługi socjalne i edukacyjne oraz pomoc psychologiczną, duchową i materialną.

Dzieci uczęszczające do Centrum dziennego pochodzą z rodzin niezamożnych przyzywających różne trudności. W centrum staramy się wypełnić wolny czas dzieci poprzez treściwe, korzystne zajęcia, odciągając je od bezcelowego spędzania czasu na ulicy.

Dzieciom organizowane są przeróżne pogadanki, święta, katecheza, zajęcia z plastyki, teatru, choreografii. Zachęcamy dzieci do nauki, do odrabiania lekcji, kształcimy ważne dla każdego człowieka nawyki socjalne i bytowe.

Każdego razu dzieci otrzymują posiłek.

W ciągu kilku lat działalności Dziennego Centrum dla dzieci nasi wychowankowie odpoczywali w obozach letnich w Palandze, Palūšė (rejon ignaliński), we wsi Dalia (rejon wileński). Zwiedzili Kowno, Kernawę, Wilno, Ignalinę, Zarasai, rezerwat Čepkelių, Troki, Wakę Trocką. Jeździli do teatrów, do kina. Odbyły się spotkania z interesującymi i uzdolnionymi ludźmi, zamieszkującymi nasze miasteczko.

Misja Centrum

Udzielać pomocy dzieciom, nastolatkom, członkom ich rodzin przezywającym różne trudności;

Pomoc w poznaniu miłości Bożej, w odnalezieniu dobra we własnym życiu;

Zapoznać z wartościami życia chrześcijańskiego oraz zachęcać do stałego kierowania się nimi.

Cel

– wartości moralne dziecka i rodziny

– kształcenie nawyków życiowych według wartości chrześcijańskich

Zadania

– zachęcanie do poznawania siebie, wiarę we własne siły oraz zaufania

– udzielanie pomocy materialnej

– organizacja treściwego spędzania czasu wolnego dzieci

– kształcenia nawyków socjalnych i bytowych

– podniesienie motywacji do nauki

– zapobieganie możliwej przestępczości

– wdrażanie zdrowego trybu życia

Historia

Działalność Centrum Dzienne rozpoczęło natchnione przez Caritas Archidiecezji Wileńskiej w roku 2006, kiedy to dzieci naszej parafii były zaproszone na imprezy organizowane przez Caritas AW.

Tak wiosną roku 2006 powstaje Centrum Dzienne przy Caritas parafii w Landwarowie, do którego na początku przychodziło niewiele dzieci z rodzin socjalnie wspieranych. Jesienią grono nasze się powiększyło, dzieci przyszły wraz ze swymi przyjaciółmi. Wspólnie została wymyślona nazwa centrum „Akimirka“ („Chwila“), ponieważ tak wiele niezapomnianych chwil można przeżyć będąc razem z kolegami. Caritas AW, Centrum Dzienne dla dzieci i nastolatków Caritas „Vilties Angelas“(„Anioł nadziei“) udzieliło tak bardzo potrzebną na początku działalności pomoc metodyczną, organizowało warsztaty, pomogło w poszukiwaniu finansowania, wciągnęło dzieci z naszego Centrum Dziennego do organizowanych projektów i obozów.

Z biegiem czasu liczba dzieci przychodzących do Centrum wciąż się zwiększała. Obecnie do nas przychodzą ogółem ponad 30 osób – dzieci i nastolatków. Dlatego tez powstała potrzeba w powiększeniu kadry i bazy materialnej. Pragnąc ulepszyć jakość udzielanych usług w naszym Centrum, zaczęliśmy współpracować z innymi centrami dziennymi, z rożnymi organizacjami pracującymi w podobnym kierunku. Zaczęliśmy uczestniczyć w konkursach ogłaszanych przez centra dzienne dla dzieci, pisaliśmy projekty, otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Opieki socjalnej i pracy (2007 r., 2008 r.), z samorządu rejonu trockiego (2008 m.). Wspierały nas również poszczególne organizacje, fundusze, pojedynczy dobroczyńcy. Cieszymy się, iż w te trudne dzisiejsze czasy są ludzie o wielkim dobrym sercu, chcący i mogący wspierać naszą działalność charytatywną.

Szczególne wyrazy wdzięczności za stale wsparcie chcemy skierować do proboszcza naszej parafii ks. Tadeusza Aleksandrowicza.

Nasz proboszcz ma wyjątkową cechę kochać i opiekować się najmłodszymi i najbardziej pokrzywdzonymi przez życie ludźmi w swoim otoczeniu. Dzięki stałej trosce i wsparciu proboszcza dzieci z radością i ogromną chęcią przychodzą do Centrum dziennego. One mają możliwość innymi chrześcijańskimi oczyma spojrzeć na życie, na innego odmiennego człowieka. Dzieci w swoich codziennych modlitwach, przy stole, stale pamiętają o naszych księżach, o dobroczyńcach, dziękując Bogu i Im.

Okazywane usługi

Organizacja czasu wolnego

Organizacja wyżywienia

Współpraca z rodziną

Odrabianie lekcji

Kształcenie nawyków socjalnych

Konsultacje socjalne i psychologiczne

Kształcenie wartości chrześcijańskich

Kształcenia twórcze

Terapia rysowaniem

Wsparcie materialne

Kontakty:

Kierowniczka Centrum Dziennego Alina Daudienė

Tel. 8 699 68420

El.p. alina.daudiene@gmail.com

Bažnyčios g. 18

Lentvaris, LT-25117

Eiti prie įrankių juostos