Chrzest

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony“ (Mk 16,15-16). Przez chrzest dokonuje się narodzenie człowieka z Ducha Świętego. Bez tego narodzenia zaś nie można osiągnąć zbawienia, jak o tym poucza Nikodema Chrystus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego“ (J 3,5). Jeśli zatem ktoś dobrze wie, że chrzest jest – z ustanowienia Chrystusa – środkiem udzielającym łaski, ten musi go przyjąć pod groźbą utraty zbawienia.

Czy umierające bez chrztu dzieci mogę osiągnąć zbawienie?
Mk 10,13-16; Mt 19,25-26

Nikt nie może osiągnąć zbawienia, jeśli przed śmiercią nie dostąpi narodzenia z Ducha Świętego. Wielu teologów uważa, że nie ochrzczone dzieci dostąpiły tego odrodzenia i oczyszczenia z grzechu pierworodnego dlatego, że cały Kościół – a przede wszystkim ich rodzice – pragnął ich zbawienia, a tym samym i chrztu. Nie tylko Kościół pragnął ich zbawienia, lecz również wszyscy zbawieni, Matka Najświętsza, a przede wszystkim – Bóg. On bowiem – jak przypomina św. Paweł – „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni“ (1 Tm 2,4), a Jezus Chrystus „wydał siebie samego na okup za wszystkich“ (1 Tm 2,6). Trudno przypuszczać, by kochający Bóg, usprawiedliwiający nawet największych grzeszników, odrzucał od siebie dzieci, które niczym Go nie znieważyły (por. Mk 10,13-16).

W jaki sposób i kto może udzielać sakramentu chrztu św.?
Dz 8,36-38

Zasadniczo sakramentu chrztu udziela kapłan lub diakon. W razie niebezpieczeństwa śmierci każdy bez wyjątku człowiek, nawet niewierzący, może ważnie udzielić tego sakramentu. Udzielając chrztu, trzeba chcieć spełnić to, co czyni Kościół szafujący sakramentami. Chrztu udziela się w ten sposób, że polewając głowę ochrzczonego wypowiada się słowa:

„Janie, Marku itp., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego“. Do chrztu nie musi być używana woda święcona.

Dlaczego sakramentu chrztu udziela się tylko raz?

Sakrament chrztu wyciska na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Przez ten znak zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa-Arcykapłana i włączeni do Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Charakteru sakramentalnego nie niszczy nawet grzech ciężki, dlatego chrzest można przyjąć tylko jeden raz. To niezatarte znamię powoduje, że mamy udział w tzw. powszechnym kapłaństwie wiernych, a więc zobowiązani jesteśmy do składania Bogu czci i budowania Kościoła.

Chrzest w naszej parafii

Chrzest dziecka

– zgłoszenia dziecka do chrztu dokonują tylko jego rodzice / rodzic

– chęć ochrzczenia dziecka zgłasza się na cztery tygodnie przed terminem udzielenia chrztu

– dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych

– chrzestny musi być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię

– osoby nieochrzczone lub osoby ochrzczone, lecz należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika

– przed chrztem obowiązuje katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych

dokumenty do chrztu:

świadectwo urodzenia dziecka (oryginał)

dowody osobiste chrzestnych

– rzeczy potrzebne do chrztu:

biała szata – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie -symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu iprzyoblekło się w Chrystusa; rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godnośćdziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;

▪ świeca chrzcielna – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

CHRZEST OSÓB DOROSŁYCH

– kandydat do chrztu musi odbyć specjalne przygotowanie do chrztu – okres katechumenatu

– przygotowanie osób dorosłych w naszej parafii odbywa się indywidualnie lub grupowo pod kierunkiem jednego z kapłanów

– podczas katechumenatu kandydat poznaje prawdy wiary, obowiązki życia chrześcijańskiego, uczy się modlitwy, a także dojrzewa do prawdziwego żalu za grzechy

– rejestracja kandydatów odbywa się we wrześniu

– nauki przygotowawcze rozpoczynają się w październiku

Eiti prie įrankių juostos