2016.03.14: Trakų Vokės koplyčios restauravimas – Lietuvai reikšmingas įvykis.


 • Trakų Vokės bendruomenei sausio 24-oji buvo ypatinga. Grafų Tiškevičių koplyčia, pastatyta XIX a. antrojoje pusėje buvo restauruota ir pristatyta visuomenei. Projekto rangovai ir gyventojai džiaugiasi, kad tai, kas sovietmečiu buvo sunaikinta, prikelta naujam gyvenimui.

 •  
  Neogotikinio stiliaus koplyčia svarbi ne tik Trakų Vokei, bet ir visai Lietuvai – čia ilsisi garsiųjų Lietuvos grafų Tiškevičių palaikai. Koplyčia restauruota nuo pamatų iki vidinių freskų. Darbų užbaigimo viešinimo renginys sukvietė ne tik vietinių žmonių, vilniečių, bet ir svečių iš užsienio. Pastato prikėlimas naujam gyvenimui turi didelę reikšmę – tai vienas iš reikšmingiausių istorinių objektų Trakų Vokėje.
   
  Generalinis rangovas: didelių techninių iššūkių nebūta
   
  Išskirtiniam Trakų Vokės istoriniam objektui restauruoti buvo pasirinkta ilgametę patirtį turinti įmonė, dirbanti su istoriniu ir bažnytiniu paveldu. Be restauravimo darbų, atliktas detalus istorinių šaltinių analizės darbas. Tai leido darbus atlikti autentiškai.
  UAB „Vilniaus restauratoriai“ akcentuoja išskirtinę Trakų Vokės reikšmę bendrame Lietuvos istorijos kontekste: „Koplyčioje teko dirbti dar prieš keturiasdešimt metų, kai ji sovietmečiu buvo ganėtinai nustekenta. Dabar, situaciją perėmus kontroliuoti bendruomenei, bei profesionaliai restauravus, ji atrodo autentiškai“, – sako įmonės vadovas Sakalas Matuiza.
   
  Autentiškas restauratorių darbas
   
  Restauratorius Vytautas Kubilius, apžvelgdamas nuveiktus darbus koplyčioje, akcentuoja tai, dabar istorinis objektas atrodo taip pat kaip ir Tiškevičių laikais. „Kiekviena šventovės detalė, prie kurios prisilietėme, buvo atkurta pagal autentus. Kad galėtume pasiekti tokį rezultatą, koks buvo seniau, turėjome atsakingai analizuoti ir pasirinkti geriausius sprendimus – patys gaminome dažus, į kurių sudėtį įėjo netgi tokios medžiagos kaip bičių vaškas ir kiti natūralūs fermentai. Atkūrėme presbiterijos kupolą, navas, langų glefus, koplyčios altorių, kurio originalas dabar saugomas Druskininkuose. Šiuo metu liko pabaigti darbus kriptoje, kur ilsisi Tiškevičių šeimos palaikai“, – pristato V. Kubilius.
   
  Džiaugiasi sėkminga projekto baigtimi
   
  Renginio metu padėkos žodžiai skambėjo projekto rangovams, parapijos klebonui Gintarui Petroniui, Trakų Vokės bendruomenės tarybos pirmininkei Jadvygai Chludok ir kitiems, prisidėjusiems prie šio istorinės svarbos projekto įgyvendinimo. „Projektas įgyvendintas profesionaliai, o jo baigiamasis renginys sukvietė ne tik bendruomenės narių, bet ir gausų būrį svečių bei žiniasklaidos atstovų. Šio objekto unikalus atkūrimas svarbus tuo, kad tai – mūsų istorija – praeitis, dabartis, ateitis“, – džiaugiasi J. Chludok.
  Kalbėdama apie sunkumus įgyvendinant projektą moteris kalba lakoniškai: „Esu bendruomenės dalis, tad dariau tai kartu su kitais. Didžiulė jėga – suvienytos profesionalų ir Trakų Vokės gyventojų pajėgos. Dar labiau džiugina tai, kad rezultatas ne tik pagal aukščiausius standartus restauruota koplyčia, bet ir užmegztas šiltas ryšys su Tiškevičių giminės atstovais. Kartu su istorike Liliana Narkovič išleistos dvi knygos apie Trakų Vokę“, – pristato J. Chludok.
   
  Tiškevičių šeimos atstovė įvertino projektą
   
  Istorikė Lilijana Narkovič džiaugiasi profesionaliu koplyčios restauravimu ir bendruomenės narių susitelkimu bendram tikslui.
  „Jaučiu išdidumą, nes ne visi žino, kad mes dirbome kartu – Tiškevičių šeima ir Trakų Vokės bendruomenė bei Lietuvos kultūrinės organizacijos. Man atrodo, kad viskas mums pavyko labai greitai ir taip profesionaliai tik todėl, kad mes dirbome kartu“, – pabrėžia Tiškevičių šeimos atstovė L. Narkovič.
  Padėkos žodį projekto iniciatoriams ir įgyvendintojams tarė VšĮ Trakų Vokės dvaro sodybos l.e.p. direktorė Ieva Šiušiaitė. Ji dėkojo visiems prisidėjusiems prie koplyčios restauracijos projekto. Ir Tiškevičių laikais, ir dabar koplyčia yra bendruomenės traukos centras – sekmadieniais čia vyksta šv. Mišios, gausiai lankomos ne tik Trakų Vokės gyventojų, bet ir pritraukiančios vilniečių. Restauracijos darbai pagal projektą „Trakų Vokės dvaro sodybos koplyčios-mauzoliejaus tvarkymo darbų užbaigimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms“ vyko pagal planą, o viešinimo renginyje dalyvavę žmonės savo buvimu patvirtino, kad tai, kas padaryta, jiems reikšminga ne tik žvelgiant iš istorinės perspektyvos.
   
  Daugiau informacijos apie finansavimo programą galima rasti svetainėje www.eeagrants.

   

  Trakų Vokė Chapel restoration – significant event to Lithuania


 • The 24-th of January was a special day for community of Trakų Vokė. The Chapel of graph Tiškevičius, which was built in the second half of XIX c., was restored and presented to the public. Citizens and contractors of the project are happy, that what was destroyed during the Soviet era is resurected for a new life.

 • Neo-Gothic style chapel is not only important to Trakų Vokė, but also to the whole Lithuania – here rests the remains of famous lithuanian graphs Tiškevičiai. The chapel was restored from the foundations to the internal frescoes. The publicity event of works completion gathered not only the local people and residents of Vilnius, but also visitors from abroad. The resurrection of the building to new life is very important – this is one of the most significant historical sites in Trakų Vokė.


  General contractor: there were no major technical challenges


  The company with many years of experience working with historical and ecclesiastical heritage was chosen for the restoration of an exclusive historical object of Trakų Vokė. In addition to restoration work, a detailed analysis work of the historical sources was carried out. This allowed to do the work authentically.
  JSC “Vilniaus restauratoriai“ emphasizes the exceptional importance of Trakų Vokė in the overall context of the history of Lithuania: “We had to work in the chapel even forty years ago, when it was quite impoverished in Soviet time. Now, when the community took over the control of the situation, as well as restoring it professionally, it looks authentic“, – says the head of the company Sakalas Matuiza.


  An authentic restorers work


  Restorer Vytautas Kubilius, reviewing the work done in the chapel, emphasizes that now a historical object looks the same as in the days of Tiškevičiai. “Every detail of the temple, to which we have touched, was restored by authenticity. In order to achieve such a result, that was in the past, we had to analyze responsibly and choose the best solutions – we were making the paint by ourselves, which even included the materials such as beeswax and other natural enzymes. We have restored the presbytery dome, the nave, glefs of the windows, the chapel altar, the original of which is now stored in Druskininkai. At this time the work in the crypt, where the remains ofthe Tiškevičiai family family rest, remained to complete“, – presents V. Kubilius.


  Welcomes the successful outcome of the project


  During the event words of gratitude sounded for the project contractors, the parish pastor Gintaras Petronis, for the Community Council of Trakų Vokė Jadvyga Chludok and others who have contributed to the implementation of this historical importance project. „The project was implemented professionally, and its closing event gathered together not only members of the community, but also a broad circle of guests and media representatives. This objects unique recovery is important in that it is our history – past, present and the future“, – welcomes J. Chludok.
  Speaking of the difficulties in implementing the project woman speaks laconically: „I am part of the community, so I did it with others. A huge force – united forces of professionals and people of Trakų Vokė. Even more gratifying is that the result is not only the chapel restored according to the highest standarts, but also a warm relationship with the representatives of the Tiškevičiai family is established. Together with historian Liliana Narkovič two books about Trakų Vokė are released“, – presents J. Chludok.


  Member of Tiškevičiai family appreciated the project


  Historian Liliana Narkovič welcomes professional restoration of the chapel and the unity of community members to common objective.
  „I feel pride, because not everyone knows that we have worked together – family of Tiškevičiai, community of Trakų Vokė and Lithuanian cultural organizations. It seems that we were able to do everything very quickly and as professionally just because we have worked together“, – emphasizes representative of Tiškevičiai family L. Narkovič.
  Temporary director of PI Trakų Vokė Manor Ieva Šiušaitė said the gratitude to the project initiators and implementers. She thanked all those who contributed to the chapel restoration project. In times of Tiškevičiai and nowadays the chapel is a community center of attraction – Sunday Mass which is held here is very popular not only among people of Trakų Vokė but also attracts residents of Vilnius. Restoration works for the project “Completion of management work and customization for society needs of Trakų Vokė Manor chapel-mausoleum” were done according to a plan, and people, who participated in the event of publicity, confirmed, by their presence, that what has been done is important for them not only from a historical perspective.

  Cultural heritage for the future generations

  The true decoration of Trakų Vokė – Trakų Vokė’s Manor with the St. Virgin Mary’s Chapel – mausoleum in the park, designed by Edward Andre. The Chapel – mausoleum belongs to Trakų Vokė Manor, which before the war was managed by the Tiškevičiai family, who played a significant role in the history of Lithuania; due to this the building is an important historical and cultural heritage, reflecting the characteristics of the family.

  Out of all the Trakų Vokė Ensemble, only the St. Virgin Mary’s Chapel performs its function – brings together the people in the house of God. After Lithuania regained its independence, active believers made sure that the building would be returned to the church functions.

   

  In Soviet times, the chapel building was used for storage of mineral fertilizers because Trakų Vokė’s manor buildings were used as a branch of the Lithuanian Agricultural Institute, later – viewing room. Due to the leaks in the building of that time, moisture and other reasons, part of the wall paintings are chipped, other decorations are damaged, most of valuable items and artifacts were lost or stolen. The condition of the building is quite poor: cracked plaster and damaged wall paintings, the water drainage system of the building is out of order and therefore the basement (mausoleum), where the remains of the Tiškevičiai family representatives are kept, contains water.

  The solution to these relevant problems of Trakų Vokė chapel – mausoleum renovation is available through the funds of “Conservation and revitalization of cultural and natural heritage” programme under the European Economic Area Financial Mechanism. The project will allow to purchase and install the breathing pavement, channeled rain drainage system, the restoration of damaged wall painting, restored facade, repaired roof, ceilings, walls, sculptures, restore the organ and perform other work provided, purchased equipment and furniture required for the quality of the chapel activities.

  In June 2014 the project „Trakų Vokė Manor’s Chapel-Mausoleum management and adaptation for public needs“ financing agreement was signed between the Ministry of Culture, the Central Project Management Agency and Lentvaris Annunciation of the Blessed Virgin Mary parish.

  The goal of the project – to contribute to the awareness of the cultural heritage of Trakų Vokė, trying to preserve it for future generations.

  Successful implementation of the project requires close cooperation with the Norwegian company “Dor- og Vindusvern AS”, which has experience in the Norwegian cultural heritage revitalisation and will share this experience during the project.

  The project is to be implemented by the 30th April, 2016.

  The total value of the project – 879,804.36 Lt. (€ 254,808.96).

  At present, the public procurement is being carries out, maintenance work price calculation has been done, public procurement of conversion, restoration, repairs and other works are in progress.

  At the end of the project Trakų Vokė’s chapel – mausoleum will be updated and adapted to the needs of the public, and just as before St. Mass will be held in it on Sundays, district residents and visitors will be able to gather there, weddings, baptisms, the first communion and funeral services will be possible to hold there as well. During the visiting hours the premises of Chapel – mausoleum will freely accessible to local residents and visitors.

  Parishioners believed that all their efforts will get the blessing of Heaven, and believe that by every opportunity everyone should take care of your overall assets – the house of the Lord. It seems that their prayers have helped and the cultural heritage will be preserved for the future generations.

  More information about the financing of the programme can be found at www.eeagrants.