KRIKŠTAS

Šventasis Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Dvasioje, vartai į kitus sakramentus. Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsijungiame į Bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai:4 Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas. (KBK 1213)

Krikštą gali priimti kiekvienas dar nepakrikštytas žmogus.(KBK 1246)

Paprastai krikštija vyskupas ar kunigas, o Lotynų Bažnyčioje ir diakonas. Reikalui esant, pakrikštyti, ištardamas trejybinę formulę, gali kiekvienas žmogus, net nekrikštytas, jei tik turi reikiamą intenciją, būtent nori atlikti tai, ką krikštijant atlieka Bažnyčia. Pagrindas Bažnyčiai sutikti su tokia galimybe yra Dievo troškimas išganyti visus žmones ir Krikšto būtinumas išganymui. (KBK 1256)

Pats Viešpats tvirtina, kad Krikštas yra būtinas išganymui. Todėl Jis paliepė savo mokiniams skelbti Evangeliją ir krikštyti visų tautų žmones.Krikštas yra būtinas išganymui tų žmonių, kuriems buvo skelbiama Evangelija ir kurie galėjo to sakramento prašyti. Bažnyčia nežino kito būdo amžinajai laimei pasiekti kaip tik Krikštą; dėl to ji stengiasi būti ištikima Viešpaties priesakui ir pasirūpinti, kad atgimtų „iš vandens ir Dvasios“ visi, kurie tik gali būti pakrikštyti. Dievas išganymą susiejo su Krikšto sakramentu, bet Jis pats nėra savo sakramentų surištas. (KBK 1257)

Mūsų parapijoje:

  • Dėl vaikų krikšto kreipiamasi prieš mėnesį iki Krikšto datos. Reikia turėti su savimi vaiko gimimo liudijmą ir būsimų krikštatėvių vardus ir pavardes, išrašytus iš asmens dokumento. Krikštatėviais gali būti tik praktikuojantys katalikai, priėmę Sutvirtinimo sakramentą. Prieš krikštą dar reikia dalyvauti pasiruošimo paskaitoje vaiko tėveliams ir būsimiems krikštatėviams.

  • Suaugusius krikštui ruošiame individualiai ar mažose grupelėse. Registracija kandidatų vyks rugsėjo mėn, o pasiruošimas prasidės Spalio mėn.
Eiti prie įrankių juostos