KUNIGYSTĖ

Visa Bažnyčia yra kunigiškoji tauta. Gavę Krikštą, visi tikintieji dalyvauja Kristaus kunigystėje. Tas dalyvavimas vadinamas „bendrąja tikinčiųjų kunigyste“. Ja yra pagrįstas ir jai tarnauja dar vienas dalyvavimas Kristaus pasiuntinybėje: tai Šventimų sakramentu perduodama tarnystė, kurios uždavinys yra tarnauti bendruomenėje Kristaus vardu ir atstovaujant Kristui Galvai.

Tarnybinė kunigystė iš esmės skiriasi nuo bendrosios tikinčiųjų kunigystės, nes jai yra suteikta šventa galia tarnauti tikintiesiems. Gavusieji šventimus Dievo tautai tarnauja mokydami, vadovaudami Dievo garbinimo apeigoms ir sielovadai.

Nuo pat pradžių šventimais būdavo suteikiama ir atliekama trijų laipsnių – vyskupų, kunigų ir diakonų – tarnyba. Organiškoje Bažnyčios struktūroje tų tarnybų niekuo negalima pakeisti: be vyskupo, kunigų ir diakonų negali būti ir kalbos apie Bažnyčią.

Vyskupas gauna Šventimų sakramento pilnatvę, kuri įjungia jį į Vyskupų kolegiją ir padaro regimu jam pavestos dalinės Bažnyčios vadovu. Būdami apaštalų įpėdiniai ir kolegijos nariai, vadovaujami šv. Petro įpėdinio Popiežiaus, vyskupai turi dalį apaštališkoje atsakomybėje ir visos Bažnyčios pasiuntinybėje.

Kunigus jungia su vyskupais kunigystės orumas, tačiau jie nuo jų ir priklauso, atlikdami savo ganytojiškas pareigas. Jie yra pašaukti būti išmintingi vyskupų bendradarbiai; susitelkę apie savo vyskupą, jie yra viena kunigija ir drauge su juo dalijasi atsakomybe už tą dalinę Bažnyčią. Vyskupas jiems paveda rūpestį kuria nors bendruomene arba kokią kitą apibrėžtą Bažnyčios užduotį.

Diakonai įšventinami tarnauti Bažnyčios reikalams; tarnybinės kunigystės šventimų jie negauna, bet šventimai jiems suteikia teisę imtis svarbių užduočių: padėti skelbti Dievo žodį, patarnauti Dievo garbinimo apeigoms, vadovauti sielovadai ir daryti gailestingumo darbus. Tas užduotis diakonai vykdo, būdami pavaldūs ganytojiškajai savo vyskupo valdžiai.

Šventimų sakramentas suteikiamas rankų uždėjimu, po jo seka iškilminga konsekracijos malda prašant Dievą suteikti šventinamajam jo tarnystei reikalingų Šventosios Dvasios dovanų. Šventimai įspaudžia neišdildomą sakramentinę žymę.

Šventimų sakramentą Bažnyčia teikia tik pakrikštytiems vyrams, kruopščiai ištyrus, ar jie tikrai tinkami Bažnyčios tarnybai. Bažnyčios valdžiai tenka atsakomybė ir teisė kam nors suteikti šventimus.

Lotynų Bažnyčioje į kunigus paprastai šventinami tik tie kandidatai, kurie yra laisvai pasiryžę rinktis celibatinį gyvenimą ir viešai įsipareigoja jo laikytis iš meilės Dievo karalystei ir kad tarnautų žmonėms.

Visų trijų laipsnių Šventimų sakramentą teikia vyskupai. (KBK 1591 – 1599)

Mūsų parapijoje:

  • Norintys stoti į kunigų seminarija kreipiasi į parapijos kleboną.
  • Išsamesnę informaciją galima rasti www.seminarija.lt
  • Šiuo metu Vilniaus Kunigų seminarijoje studijuoja du parapijos klierikai
Eiti prie įrankių juostos