LENTVARIO PARAPIJOS CARITAS

1115Lietuvos Caritas pradėjo savo veiklą 1989 m nuo Katalikiško moterų sambūrio „Caritas“ kaip draugijos ir nuolat auga kaip socialinė pastoracinė Katalikų bažnyčios dalis.

Lietuvos Caritas – tai organizuota geros valios žmonių, motyvuotų Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu ir humanistinėmis nuostatomis, veikla, kuria siekiama mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir pažeidžiamiausiems visuomenės sluoksniams tarnauti Kristaus dvasia.

Caritas veiklos pagrindas kyla iš krikščionybės esmės – gailestingosios meilės, kuri Naujajame Testamente įvardijama kaip agapė arba Caritas. Tai jautrus, draugiškas, švelnus ir dosnus savęs dalijimas kitiems.

Caritas teikia pagalbą visiems, kam jos reikia, nepriklausomai nuo religijos, rasės, lyties, amžiaus ar tautybės.

Lentvario parapijos Caritas įsikūrė 1996 metų rudenį, karitatyvinės veiklos iniciatorius buvo tuometinis parapijos klebonas kun. Miroslav Grabovski. Caritas veiklą pradėjo Šv. Kalėdų švente, kurią suorganizavo parapijos stokojantiems asmenims, globos namų vaikams.

Kurį laiką pagrindinė parapijos Caritas veikla buvo dalinti labdarą miestelio vargstančioms šeimoms, asmenims; padėti žmogui, dėl kažkokių priežasčių patekusiam į sunkią situaciją.

Laikui bėgant, atsirado galimybės praplėsti veiklą. Caritas pradėjo organizuoti nuolatinį maitinimą parapijos vargstantiems, socialiai remtiniems žmonėms; visokiais būdais užimti vaikus iš socialinės rizikos šeimų, didžiausią laiko dalį praleidžiančius gatvėje (užsiėmimai po pamokų ir išeiginėm, išvykos į teatrą, kiną, dalyvavimas vasaros stovyklose). Tokiai veiklai galimybę suteikė bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, jų teikiamos paramos. Ypatingai džiaugiamės mūsų parapijos gyventojais, kurie atneša į Caritas centrą įvairios labdaros, užaugintų daržovių, pasiūlo kad ir ne naujų, bet žmonėms reikalingų buitinės technikos prietaisų, baldų, ar šiaip pasidalina su vargstančiais kokiomis gėrybėmis.

Parapijos Caritas veikla:

– socialiai remtinų žmonių maitinimas, religinių švenčių organizavimas vargstantiems,

– parama drabužiais, avalyne, kitokiais daiktais stokojantiems gyventojams,

– socialinių akcijų bendruomenėje organizavimas („Gerumas mus vienija“, „Maisto bankas“),

– Vaikų dienos centro „Akimirka“ veikla (kompleksiškos pagalbos teikimas vaikams, turintiems mažesnes galimybes ir išgyvenantiems įvairius sunkumus šeimose,

– adventinių, gavėnios popiečių organizavimas vienišiems, vyresnio amžiaus žmonėms,

– kompleksiškos paslaugos teikimas išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims.

Rėmėjai

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, JAV

Labdaros paramos fondas „Maisto bankas“

Trakų rajono savivaldybė

UAB „Svarita“

Lentvario bendruomenė

Pavieniai aukotojai

Dėkojame daugybei aukotojų, kurie remia Caritas veiklą pinigais ir materialinėm gėrybėm, atiduodami dalį savo daiktų, maisto ar laiko.

Taip pat kviečiame ir kitus nelikti abejingais mūsų bendruomenės vargstantiems, ištiesti pagalbos ranką savo artimui – kaimynui, tolimesniam miestelio gyventojui – tiesiogiai ar per mūsų Caritas centrą.

Visiems geros valios žmonėms norime pasakyti šiuos Jono Pauliaus II žodžius: „Žmogus didis ne tuo, kas esąs, bet tuo, kuo dalijasi su kitais“

Parapijos Caritas buvusi vedėja Marija Neverovskaja

Eiti prie įrankių juostos