MALDOS UŽ KUNIGUS GRUPĖ

„Palaiminti tyraširdžiai; jie regės Dievą“

(Mt 5,8)

Gloria Polo savo knygoje „Trafiona przez piorun“ liudija:

„Šios pašventintos kunigo rankos, ak, kaip demonas jų neapkenčia! Baisiai neapkenčia tų Dangaus įgaliotų rankų. Velnias taip stipriai jaučia pasibjaurėjimą mums katalikams, todėl, kad mes turime Eucharistiją, kadangi tik Ji vienintelė yra atviri vartai į Dangų. „Kas valgo mano kūną Ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą“ (J.6,54).

Būtent todėl velnias taip stipriai neapkenčia kunigų. Kol yra Kunigai, tol duona ir vynas yra pakeičiami Kristaus kūnu ir krauju.

Dėl šios priežasties mūsų pareiga yra melstis už kunigus, kadangi demonas nenutrūkstamai juos atakuoja.

Tik per kunigą gauname mūsų nuodėmių atleidimą. Kai kažkokio žmogaus siela dėl nuodėmių tampa juoda ir purvina, tik kunigas per išpažintį gali ją nuplauti Jėzaus krauju. Be to, nutraukia pančius, kuriais velnias mus surišo. Taip pat ir visi kiti sakramentai – priimame juos tik kunigo dėka.

Būtent todėl mes privalome melstis už kunigus, kad Dievas saugotų juos, šviestų ir vestų.“

Todėl, parapijiečiai, visi mes esame atsakingi už mūsų kunigus. Atsiminkime Juos mūsų maldose.

Šventosios Kūdikėlio Jėzaus Teresės

Malda už kunigus

O Jėzau. Amžinasis Aukščiausiasis Kunige

paslėpk ir saugok savo Švenčiausioje Širdyje visus kunigus.

Išlaikyk be dėmės jų pateptas rankas, kuriomis jie kasdien liečia

Tavo Švenčiausiąjį Kūną. Išsaugok tyras jų lūpas,

kuriomis jie geria tavo Brangiausiąjį Kraują.

Išlaikyk jų širdis, paženklintas neišdildoma kunigiškos garbės žyme,

tyras ir laisvas nuo žemės purvo.

Tegul dega Tavo meile ir telieka Tau ištikimi.

Saugok juos nuo sugedusio pasaulio.

Suteikęs jiems duonos ir vyno perkeitimo galią, pakeisk jų širdis.

Palaimink jų darbus gausiu derliumi,

o po mirties suteik jiems amžinosios garbės vainiką. Amen .

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

Mūsų bažnyčioje už kunigus meldžiamasi kiekvieną kartą prieš šv. Mišias. Žmonės, kurie meldžiasi, ar nori jungtis prie šios maldos už kunigus grupės, renkasi parapijos namuose pirmąjį mėnesio pirmadienį po šv. Mišių. Prašome sekti informaciją skelbimų metu.

Maloniai kviečiame,

maldos grupės vadovė Halina Anuškevič

Eiti prie įrankių juostos